1. Anasayfa
  2. Danıştay
  3. 11. Daire
  4. 7269 SAYILI KANUN UYARINCA “O YER” KAVRAMI – EVİNİ YAPANA YARDIM KREDİSİ -AYNI İLİN FARKLI İLÇELERİNDE KONUTU BULUNAN KİŞİNİN KREDİDEN YARARLANABİLECEĞİ

7269 SAYILI KANUN UYARINCA “O YER” KAVRAMI – EVİNİ YAPANA YARDIM KREDİSİ -AYNI İLİN FARKLI İLÇELERİNDE KONUTU BULUNAN KİŞİNİN KREDİDEN YARARLANABİLECEĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Uyuşmazlığın 7269 sayılı yasanın 29. maddesinde ve Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinde belirtilen “o yer” kavramından kaynaklandığı anlaşılmakta olup, iki ayrı ilçede konutu bulunduğu anlaşılan davacının, 7269 sayılı yasanın 29. maddesinde belirtilen anlamda “o yer”de müstakil başka konutu bulunduğundan söz edilemeyeceğinden, hak sahipliği iptal edilerek Evini Yapana Yardım Kredisi hak sahipliği nedeniyle ödenen kredinin kendisinden geri istenilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından idare mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.
T.C.
Danıştay 11. Dairesi
E: 2007/12815 K: 2010/989 K.T.: 12.02.2010
Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 16.07.2007 gün ve E:2006/822, K:2007/1640 sayılı kararının; davacı vekili tarafından temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Davalı Düzce Valiliğince savunma verilmemiş, diğer davalı Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca istemin reddi gerektiği savunulmuştur.
Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi: 7269 sayılı yasanın 29. maddesinde yer alan ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca belirlendiği şekliyle, iki ayrı ilçede konutu bulunduğu anlaşılan davacının “o yer” de müstakil başka konutu bulunduğundan söz etmeye olanak bulunmadığından, hak sahipliğinin iptali yönündeki işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.
Bu nedenle; İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.
Danıştay Savcısı Düşüncesi: Düzce İli, Merkez İlçesi, … Mahallesinde bulunan ve ağır hasar gören konutundan dolayı kalıcı konutlardan hak sahibi sayılan, aynı zamanda Düzce İli Gölyaka İlçesi, … Köyündeki hasarlı konuttan dolayı 3.900.000.000.- lira Evini Yapana Yardım Kredisinden yararlanan davacıdan, kredinin geri istenilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davayı reddeden İdare Mahkemesi kararı temyiz edilmektedir.
7269 sayılı yasanın 29. maddesinde; yıkılan, ağır hasara uğrayan binalarda oturan ailelere hak sahibi olmak kaydıyla bina yaptırılacağı veya kredi verileceği, ancak o yerde kendisine veya eşine ait aynı cins müstakil başka bir binası veya dairesi olan ailelerin bu yardımdan yararlanamayacağı, Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinde de afetten zarar gördüğü tespit edilen kimselerden, kendisine veya eşine ait o yerde müstakil başka konutu veya dairesi bulunanların hak sahibi sayılmayacağı ve bu durumda olanlara yeniden konut yapılmayacağı ve konut kredisi verilmeyeceği kuralı getirilmiştir.
Olayda; uyuşmazlığın 7269 sayılı yasanın 29. maddesinde ve Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinde belirtilen “o yer” kavramından kaynaklandığı ve mevzuatta bu kavramın afetten zarar gören kişiler veya ailelerin sahibi oldukları binalardan dolayı depremle ilgili yardımlardan yararlandırılacağı bölgenin sınırlarına yönelik bir açıklama bulunmadığı görülmekte ise de, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 26.02.2000 gün ve 2507 sayılı yazısı ile açıklanan 2000/3 sayılı Genelgesinde; 7269 sayılı yasanın 29. maddesindeki “O YER” kavramının, köylerde köy sınırları, il ve ilçelerde belediye sınırları (büyükşehir olan yerlerde ilçe ve büyükşehir belediye sınırları) şeklinde belirlendiği ve bu Genelge uyarınca işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir.
Bu durumda; 7269 sayılı Yasanın 29. maddesi uyarınca davacının o yerde başka bir konutu daha bulunduğu ve tek bir konuttan dolayı hak sahibi sayılacağından bahisle dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmakta ise de, iki ayrı ilçede konutu bulunduğu anlaşılan davacının, 7269 sayılı Yasanın 29. maddesinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığının anılan Genelgesiyle açıklandığı şekliyle “o yer” de müstakil başka konutu bulunduğundan söz etmeye olanak bulunmadığından, davacının orta hasardan hak sahipliği nedeniyle kullandığı kredinin geri istenilmesinde hukuka uyarlık görülmemektedir.
Açıklanan nedenlerle; İdare Mahkemesi kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
Dava, Düzce İli, Merkez İlçesi, … Mahallesinde bulunan ve ağır hasar gören konutundan dolayı kalıcı konutlardan hak sahibi sayılan, aynı zamanda Düzce İli, Gölyaka İlçesi, … Köyündeki ağır hasarlı konutundan dolayı 3.900.- TL Evini Yapana Yardım Kredisinden yararlanan davacıdan hak sahipliği iptal edilerek ödenen kredinin geri istenilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
İdare Mahkemesince, 7269 sayılı Kanun ve bu Kanun uyarınca yürürlüğe giren Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkında Yönetmelikte yer alan düzenlemelerin amacının ilgililerin deprem öncesindeki bire bir durumlarını karşılamak olmayıp, depremden zarar gören kişilerin mağduriyetlerini gidermek amacına yönelik olması ve “o yer” kavramının depremde bir konutu hasar görmekle birlikte hasarsız başka konutu olanları da ilgilendirmesi nedeniyle depremde iki konutu birden hasar gören davacının durumu ile ilgili olmaması karşısında davacının Evini Yapana Yardım Kredisi hak sahipliğinin iptal edilmesi ve ödenen miktarın iadesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Davacı vekili tarafından, Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
7269 sayılı Umumi Hayata Müesir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 29. maddesinde; yıkılan, ağır hasara uğrayan binalarda oturan ailelere hak sahibi olmak kaydıyla bina yaptırılacağı veya kredi verileceği, ancak o yerde kendisine veya eşine ait aynı cins müstakil başka bir binası veya dairesi olan ailelerin bu yardımdan yararlanamayacağı, Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinde ise afetten zarar gördüğü tespit edilen kimselerden, kendisine veya eşine ait o yerde müstakil başka konutu veya dairesi bulunanların hak sahibi sayılmayacağı ve bu durumda olanlara yeniden konut yapılmayacağı ve konut kredisi verilmeyeceği kurala bağlanmıştır.
Öte yandan, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 26.02.2000 gün ve 2507 sayılı yazısı ile açıklanan 2000/3 sayılı Genelgesinde ise, 7269 sayılı Yasanın 29. maddesindeki “o yer” kavramının, köylerde köy sınırları, il ve ilçelerde belediye sınırları (büyükşehir olan yerlerde ilçe ve büyükşehir belediye sınırları) şeklinde belirlendiği ve bu Genelge uyarınca işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden; davacının depremde ağır hasar gören Düzce İli, Merkez İlçesi, … Mahallesinde bulunan konutundan dolayı kalıcı konutlardan hak sahibi sayıldığı, aynı zamanda Düzce İli Gölyaka İlçesi, … Köyündeki ağır hasarlı konutu için hak sahibi sayılarak Evini Yapana Yardım Kredisinden yararlandırıldığı, ancak aynı yerde iki konutu bulunduğu için hak sahipliği iptal edilerek, Evini Yapana Yardım Kredisi olarak kullandığı 3.900- TL’nin dava konusu işlemle geri istenildiği, bu işlemin iptali istemiyle açılan davanın ise İdare Mahkemesince reddedildiği anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlığın bu haliyle, 7269 sayılı yasanın 29. maddesinde ve Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinde belirtilen “o yer” kavramından kaynaklandığı anlaşılmakta olup, iki ayrı ilçede konutu bulunduğu anlaşılan davacının, 7269 sayılı Yasanın 29. maddesinde belirtilen anlamda “o yer” de müstakil başka konutu bulunduğundan söz edilemeyeceğinden, hak sahipliği iptal edilerek Evini Yapana Yardım Kredisi hak sahipliği nedeniyle ödenen kredinin kendisinden geri istenilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle; davacı temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Mahkemeye gönderilmesine, 12.02.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları