1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 14. Hukuk Dairesi
  4. 6100 SAYILI HMK GEREĞİNCE BOZMA SONRASI VERİLEN HÜKMÜN YENİ BİR KARAR HÜKMÜNDE OLDUĞU – BOZMA SONRASI VERİLEN HÜKMÜN TÜM İSTEKLERİ KARŞILAMASI GEREKTİĞİ

6100 SAYILI HMK GEREĞİNCE BOZMA SONRASI VERİLEN HÜKMÜN YENİ BİR KARAR HÜKMÜNDE OLDUĞU – BOZMA SONRASI VERİLEN HÜKMÜN TÜM İSTEKLERİ KARŞILAMASI GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: HMK’nın “Hükmün kapsamı” başlıklı 297/2 maddesi gereğince; hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir. Bozmadan sonra bozma ilamına uyularak verilen karar yeni bir hükümdür. Bozmaya uyularak tesis edilen hükmün tüm istekleri karşılar şekilde yeniden yazılması gerekir. Mahkemece bu yön gözetilmeden hükmün diğer yönlerinin kesinleşmiş olduğundan bahisle “aynı konuda yeniden karar verilmesine yer olmadığına” şeklinde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

T.C.
Yargıtay
14. Hukuk Dairesi
E: 2011/12476 K: 2011/13408 K.T.: 03.11.2011
Davacılar vekili tarafından, davalı aleyhine 06.05.2009 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; esasa ilişkin karar kesinleştiğinden yeniden karar verilmesine yer olmadığına dair verilen 26.05.2011 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
Dava, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Mahkemece davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş, davalının hükmü temyiz etmesi üzere Dairemizin 09.11.2010 günlü 2010/11102-12398 esas ve karar sayılı ilamı ile davanın tapu iptali ve tescil istemine ilişkin olması nedeniyle dava değeri üzerinden nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken maktu vekalet ücretine hükmedilmesinin doğru olmadığı gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar verilmiştir.
Mahkemece bozma ilamına uyularak esasa ilişkin hüküm kesinleştiğinden yeniden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
Hükmü davalı vekili temyiz etmiştir.
1- 6100 sayılı HMK’nın “Hükmün kapsamı” başlıklı 297/2. maddesi gereğince; hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir. Bozmadan sonra bozma ilamına uyularak verilen karar yeni bir hükümdür. Bozmaya uyularak tesis edilen hükmün tüm istekleri karşılar şekilde yeniden yazılması gerekir. Mahkemece bu yön gözetilmeden hükmün diğer yönlerinin kesinleşmiş olduğundan bahisle “aynı konuda yeniden karar verilmesine yer olmadığına” şeklinde hüküm kurulması doğru değildir.
2- Ayrıca dava açılırken nispi harca tabi olan işlerde, dava sonunda davanın reddine karar verilmesi veya davanın usule ilişkin bir nihai kararla sonuçlanması veya davanın konusuz kalması üzerine maktu karar ve ilam harcı alınması gerekir. Eldeki davada, dava konusuz kalmış olmasına rağmen davalıdan maktu karar ve ilam harcı alınmasına hükmetmek gerekirken, nispi karar ve ilam harcı alınmasına karar verilmesi de doğru görülmemiş, beriltilen sebeplerle hükmün bozulması gerekmiştir.
Hükmün yukarıda açıkladığımız nedenlerle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine 03.11.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları