1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 17. Hukuk Dairesi
  4. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI – SİGORTA ŞİRKETİNE KARŞI AÇILAN DAVA – HATIR TAŞIMASI

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI – SİGORTA ŞİRKETİNE KARŞI AÇILAN DAVA – HATIR TAŞIMASI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dava; trafik kazası nedeniyle zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigorta şirketine karşı açılan destekten yoksun kalma tazminatı talebine ilişkindir. Davacının desteği araçta yolcu olarak bulunan destek hayatını kaybetmiştir. Davalı şirket tarafından bir miktar ödeme yapıldığı ve karşılığında ibraname aldığını öne sürmüştür. %25 oranında hatır taşıması indirimi yapılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
 
T.C.
Yargıtay
17. Hukuk Dairesi
E: 2013/13674 K: 2014/19192 K.T.: 22.12.2014
DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili; davalı nezdinde zorunlu mali sorumluluk sigortalı aracın neden olduğu kazada araçta yolcu olarak bulunan davacının desteği S.’nin hayatını kaybettiğini, davalı sigorta şirketi tarafından davadan önce 35.703 TL ödendiğini belirterek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 9.000 TL maddi tazminatın temerrüt tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı sigorta şirketi vekili; müvekkilinin davacıya 35.703 TL ödeme yaptığını ve karşılığında ibraname aldığını, herhangi bir sorumluluğunun kalmadığını öne sürerek, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece; bilirkişi raporu benimsenerek, %25 hatır taşıması indirimi yapılmak suretiyle davanın kısmen kabulü ile, 28.960 TL maddi tazminatın 6.12.2011 tarihinden itibaren yasal faiziyle tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
SONUÇ : Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 445,10 TL fazla alınan temyiz peşin harcın temyiz eden davacıya geri verilmesine, 22.12.2014 günü oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları