Untitled Article

Yazdırılabilir versiyonu indir
ELEKTRİK ŞEBEKE HATTINDA ANİ VE YÜKSEK VOLTAJ DALGALANMASI SONUCU HASAR – ELEKTRİK HATTINDAKİ ARIZADAN VE GEREKLİ BAKIMIN YAPILMAMASINDAN DAVALININ SORUMLU OLDUĞU
 
Özet: Dava dışı şahsa ait Konut Sigorta poliçesi tanzim edilen konuta gelen elektrik sisteminden beslenen şebeke hattında ani ve yüksek voltaj dalgalanması sonucu sigortalı konutta bulunan elektronik cihazlarının hasar gördüğü, cihazlardaki hasar bedeli 3.540,00-TL’nin 09/08/2012 tarihinde sigortalıya ödendiği, davalı tarafın sorumluluğundaki elektrik hattındaki arızadan ve gerekli bakımı yapmamasından dolayı sigortalı konutta meydana gelen zarardan sorumlu olduğu belirtilerek ve fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak 3.540,00-TL’nin 09/08/2012 ödeme tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep edilmiştir. Davalı vekili, hasarın sebebinin elektrik kesintisi veya voltaj dalgalanması olduğu konusunda sigortalının talebi üzerine düzenlenen belge dışında delil olmadığını, davalı tarafından tutulan kayıtların hasar tarihi ile örtüşmemesi nedeni ile davanın reddini savunmuştur ancak verilen kararda hukuka aykırılık olmadığı tespit edildiğinden kararın onanması gerekmiştir.
T.C.
Yargıtay
17. Hukuk Dairesi
E: 2014/2576 K: 2016/2729 K.T.: 03.03.2016
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :……Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
– K A R A R –
Davacı vekili, dava dışı şahsa ait Konut Sigorta poliçesi tanzim edilen konuta gelen elektrik sisteminden beslenen şebeke hattında ani ve yüksek voltaj dalgalanması sonucu sigortalı konutta bulunan elektronik cihazlarının hasar gördüğünü, cihazlardaki hasar bedeli 3.540,00 TL’nin 09/08/2012 tarihinde sigortalıya ödendiğini, davalı tarafın sorumluluğundaki elektrik hattındaki arızadan ve gerekli bakımı yapmamasından dolayı sigortalı konutta meydana gelen zarardan sorumlu olduğunu belirterek fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak 3.540,00 TL’nin 09/08/2012 ödeme tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Davalı vekili, hasarın sebebinin elektrik kesintisi veya voltaj dalgalanması olduğu konusunda sigortalının talebi üzerine düzenlenen belge dışında delil olmadığını, davalı tarafından tutulan kayıtların hasar tarihi ile örtüşmemesi nedeni ile davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kabulü ile 3.540,00 TL’nin 09/08/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınıp davacıya verilmesine, karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm
temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 03/03/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları