1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 22. Hukuk Dairesi
  4. ASGARİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ – ASGARİ 5 SENE ÇALIŞILMAMASI HALİNDE CEZAİ ŞART ÖDENMESİ GEREKTİĞİ – CEZAİ ŞARTIN İKİ TARAFLI OLMASI NEDENİYLE GEÇERLİ OLDUĞU – İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI SÜREYİ ORANLAYARAK CEZAİ ŞARTIN MİKTARINA KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

ASGARİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ – ASGARİ 5 SENE ÇALIŞILMAMASI HALİNDE CEZAİ ŞART ÖDENMESİ GEREKTİĞİ – CEZAİ ŞARTIN İKİ TARAFLI OLMASI NEDENİYLE GEÇERLİ OLDUĞU – İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI SÜREYİ ORANLAYARAK CEZAİ ŞARTIN MİKTARINA KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Taraflar arasındaki 29.4.2010 tarihli iş sözleşmesi asgari sürelidir. Bu sözleşmede davalı işçi tarafından iş yerinde en az beş yıl süre ile çalışma taahhüdünde bulunulmuş, süresinden önce haklı sebebe dayanmayan fesih hali cezai şarta bağlanmıştır. Söz konusu cezai şart sözleşmede iki taraflıdır. Davalının beş yıldan önce, 17.08.2010 tarihinde istifa ederek iş sözleşmesini sona erdirdiği hususu uyuşmazlık dışıdır. Sözleşmenin belirtilen niteliği gereği cezai şart düzenlemesi geçerli olup, mahkemece işçinin çalıştığı süre ile oranlanmak ve dava tarihinde yürürlükte bulunan mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu genel hükümlerine göre uygun bir indirime gidilerek cezai şart alacağı belirlenmeli, buna göre karar verilmesi gereklidir. Yazılı şekilde iş sözleşmesi belirli süreli olarak nitelenerek talebin reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
22. Hukuk Dairesi
E: 2013/8255 K: 2014/7684 K.T.: 10.04.2014
DAVA: Davacı, icra takibine yapılan itirazın iptali, icrainkar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, davanın reddine karar vermiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi S. Bıçaklı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davalının iş sözleşmesi şartlarına ve taahhütnameye uymayarak istifa etmesi sebebiyle cezai şartın tahsili için başlatılan icra takibinin vaki itiraz ile durdurulduğunu belirterek, itirazın iptaline ve davalının inkar tazminatına mahkum edilmesine dair karar verilmesini istemiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davanın reddini talep etmiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, dava reddedilmiştir.
Temyiz:
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
Gerekçe:
Dosya içeriğine göre, taraflar arasındaki 29.4.2010 tarihli iş sözleşmesi asgari sürelidir. Bu sözleşmede davalı işçi tarafından iş yerinde en az beş yıl süre ile çalışma taahhüdünde bulunulmuş, süresinden önce haklı sebebe dayanmayan fesih hali cezai şarta bağlanmıştır. Söz konusu cezai şart sözleşmede iki taraflıdır. Davalının beş yıldan önce, 17.08.2010 tarihinde istifa ederek iş sözleşmesini sona erdirdiği hususu uyuşmazlık dışıdır. Sözleşmenin belirtilen niteliği gereği cezai şart düzenlemesi geçerli olup, mahkemece işçinin çalıştığı süre ile oranlanmak ve davat arihinde yürürlükte bulunan mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu genel hükümlerine göre uygun bir indirime gidilerek cezai şart alacağı belirlenmeli, buna göre karar verilmesi gereklidir. Yazılı şekilde iş sözleşmesi belirli süreli olarak nitelenerek talebin reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA,peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 10.04.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları