1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 20. Hukuk Dairesi
  4. 2-B ZİLYETLİK KULLANICISI OLDUĞUNUN TESPİTİ – TAŞINMAZIN ZİLYETLİĞİ – TAPU ŞERHİ

2-B ZİLYETLİK KULLANICISI OLDUĞUNUN TESPİTİ – TAŞINMAZIN ZİLYETLİĞİ – TAPU ŞERHİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davacı, dava konusu taşınmazda 3402 sayılı Kanunun Ek 4. maddesi uyarınca yapılan tespit çalışmalarında, çekişmeli taşınmazın kendi zilyetliğinde bulunduğu halde, beyanlar hanesinde davalının adının kullanıcı olarak şerh verildiğini ileri sürerek, kullanıcı şerhinin iptali ile çekişmeli taşınmazın zilyedi olarak adının beyanlar hanesine şerh verilmesi istemiyle dava açmıştır.Davanın 27.02.2013 tarihinde açılmasına ve dava konusu taşınmazla ilgili olarak tutulan kadastro tutanağının Çarşamba Kadastro Mahkemesinin 2010/9 E. – 2010/71 K. sayılı 08.06.2010 kesinleşme tarihli kararıyla kesinleştiğinin anlaşılmasına göre, salt zilyetliğin korunması ile ilgisi bulunmayan uyuşmazlığın asliye hukuk mahkemesinde görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir.

T.C.
Yargıtay
20. Hukuk Dairesi
E: 2015/1572 K: 2015/5763 K.T.: 12.06.2015
DAVA : Taşınmaz hukukuna ilişkin davada Çarşamba 1. Asliye Hukuk ve Çarşamba Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR : Dava, 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi kapsamında Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan taşınmazda, davalı gerçek kişi adına olan zilyetlik şerhinin iptali ile zilyedi olarak davalıyla birlikte davacının ½ oranında pay sahibi olarak adının şerh verilmesi istemine ilişkindir.
Asliye hukuk mahkemesince, uyuşmazlığın taşınmaz üzerindeki salt zilyetliğin korunmasına ilişkin olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.
Sulh hukuk mahkemesi tarafından ise, davanın salt zilyetliğin korunmasına ilişkin olmadığı ve asliye hukuk mahkemesinin görev alanına girdiği gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurulmuştur.
Somut olayda, uyuşmazlık konusu Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Kumtepe mahallesi 112 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerden olduğu anlaşılmaktadır. Davacı, dava konusu taşınmazda 3402 sayılı Kanunun Ek 4. maddesi uyarınca yapılan tespit çalışmalarında, çekişmeli taşınmazın kendi zilyetliğinde bulunduğu halde, beyanlar hanesinde davalının adının kullanıcı olarak şerh verildiğini ileri sürerek, kullanıcı şerhinin iptali ile çekişmeli taşınmazın zilyedi olarak adının beyanlar hanesine şerh verilmesi istemiyle dava açmıştır.
Davanın 27.02.2013 tarihinde açılmasına ve dava konusu taşınmazla ilgili olarak tutulan kadastro tutanağının Çarşamba Kadastro Mahkemesinin 2010/9 E. – 2010/71 K. sayılı 08.06.2010 kesinleşme tarihli kararıyla kesinleştiğinin anlaşılmasına göre, salt zilyetliğin korunması ile ilgisi bulunmayan uyuşmazlığın asliye hukuk mahkemesinde görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince Çarşamba 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 12/06/2015 gününde oy birliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları