1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 6. Hukuk Dairesi
  4. 2-B KAPSAMINDAKİ TAŞINMAZA İLİŞKİN NOTERDE VERİLEN MUVAFAKAT İLE MÜLKİYETİN GEÇMEYECEĞİ

2-B KAPSAMINDAKİ TAŞINMAZA İLİŞKİN NOTERDE VERİLEN MUVAFAKAT İLE MÜLKİYETİN GEÇMEYECEĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Noter ihtarnamesi içeriğinden, dava konusu kiralananın, 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi ile Hazineye ait Arazilerin Satışı Hakkında Kanun kapsamında kaldığı ve halen hazinenin mülkiyetinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Kiralayan K. G. ve arkadaşlarınca, taşınmazda adlarına isabet eden hak ve hisselerin davacı adına tescil edilmesine dair noterde muvafakatname verilmesi ile mülkiyetin davacıya geçtiği kabul edilemez. Davacının takip ve dava ehliyeti bulunmadığından istemin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile tahliyeye karar verilmesi doğru değildir.
T.C.
Yargıtay
6. Hukuk Dairesi
E: 2015/4608 K: 2015/8837 K.T.: 22.10.2015
DAVA : İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
KARAR : Dava itirazın kaldırılması ve kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı dava dilekçesinde 6292 Sayılı Yasa kapsamında kalan taşınmazın, kullanım hakkını satın aldığından bahisle kira bedellerini ödemeyen kiracı davalı hakkında, 01.04.2014 gününde haciz tahliye istekli icra takibi başlattığını, davalıya gönderilen 30 gün süreli ödeme emrinin tebliğ edilmesine rağmen kira bedelleri ödenmediğinden davalının temerrüdü sebebiyle vaki itirazın kaldırılmasını ve kiralananın tahliyesini istemiştir.
Dosyada mevcut 06.11.2012 düzenleme tarihli noter ihtarnamesi içeriğinden, dava konusu kiralananın, 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi ile Hazineye ait Arazilerin Satışı Hakkında Kanun kapsamında kaldığı ve halen hazinenin mülkiyetinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Kiralayan K. G. ve arkadaşlarınca, taşınmazda adlarına isabet eden hak ve hisselerin davacı adına tescil edilmesine dair noterde muvafakatname verilmesi ile mülkiyetin davacıya geçtiği kabul edilemez. Davacının takip ve dava ehliyeti bulunmadığından istemin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile tahliyeye karar verilmesi doğru değildir.
Karar bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428 ve İİK.nın 366.maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 22.10.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları