1. Anasayfa
 2. Yargıtay
 3. 4. Hukuk Dairesi

4. Hukuk Dairesi

 • İNDİRİMLİ TARİFE NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ – EKONOMİ BAKANLIĞININ SORUMLULUĞU – HUSUMET

  Özet: Eldeki davanın açıldığı tarih itibariyle yürürlükte bulunan hüküm gereğince, .........'nın her türlü borç ve alacakları hiçbir işleme gerek kalmaksızın ...'na devredilmiş olduğuna göre, ......... tarafından ödenmesi gereken elektrik enerjisi desteğinin 2008 yılı içerisindeki dönemi kapsayan faturalar için olan kısmından dahili davalı Ekonomi Bakanlığının sorumlu olduğu, ... ...nın yasal düzenleme gereğince davaya dahil edilmiş olması nedeniyle hakkında hüküm kurulmasının mümkün bulunduğu gözetilerek ve bilirkişiden bu döneme ilişkin hesaplamayı içerir rapor alınarak oluşacak sonuca göre hüküm kurulması ve ......... yönünden davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçe ile dahili davalı ... aleyhine açılan davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine, davalı ......... yönünden davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olması doğru görülmemiş kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
 • FACEBOOK’TA PAYLAŞILAN YAZILAR NEDENİYLE BAŞLATILAN CEZA YARGILAMASI SONUCUNUN HUKUK HAKİMİ TARAFINDAN BEKLENMESİ GEREKTİĞİ 

  Özet: Dava, kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Dosya kapsamından, davaya konu yayın ve Facebook isimli İnternet sitesinde yazılan yazılar nedeniyle, davalı hakkında hakaret suçundan Asliye Ceza Mahkemesi'nde  dava açıldığı ve yargılamanın halen devam ettiği anlaşılmaktadır. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 53. (6098 sayılı TBK’nın 74.) maddesi gereğince hukuk hâkimi ceza mahkemesinin kararı ile bağlı değilse de; ceza mahkemesince belirlenecek maddi vakıalar hukuk hâkimi yönünden de bağlayıcıdır. Bu nedenle; Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararına göre  yapılacak değerlendirme ile birlikte iş bu dava hakkında karar verilmelidir.
 • DAVACININ İSMİ VE PROFİL RESMİ KULLANILARAK AÇILAN SOSYAL MEDYA HESABI İÇERİĞİNDE MÜSTEHCEN FOTOĞRAF, VİDEO VE DAVACININ TELEFON NUMARASININ YER ALMASI – MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ

  Özet: Olay tarihi, olayın oluş şekli, davalı tarafından davacının ismi ve profil resmi kullanılarak açılan sosyal medya hesabı içeriğinde; davacıya ait olmamakla birlikte müstehcen fotoğraf, videolar ve davacının telefon numarasının yer almış olması, tarafların ekonomik ve sosyal durumları ile yukarıda anılan ilkeler gözetildiğinde davacı yararına takdir edilen manevi tazminat tutarı azdır. Daha üst düzeyde manevi tazminata karar verilmesi gerekirken yazılı biçimde karar verilmiş olması doğru değildir.
 • TRANSFER NEDENİYLE ELEŞTİRİ NİTELİĞİNDEKİ TWITTER PAYLAŞIMI – MANEVİ TAZMİNAT SORUMLULUĞUN DOĞMADIĞI

  Özet: Davalı tarafından Basketfaul internet sitesinden yayınlanan ilan metni içeriğinden ve twitter adresindeki paylaşımından; davalının, İnci isimli basketbol sporcusunun yönetim kurulu üyesi olduğu B. Spor Kulübü tarafından yetiştirildiğini belirterek davacı G. Spor Kulübüne transfer işlemlerini eleştirildiği, ifadelerin davacının kişilik haklarına saldırı mahiyeti taşımadığı gözetilerek davanın tümden reddi gerekirken, kısmen kabulüne karar verilmesi doğru değildir.
 • AVLANMASI YASAK OLAN HAYVANIN GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKİP FACEBOOK SAYFASINDA PAYLAŞMA – KARA AVCILIĞI KANUNU KAPSAMINDA MADDİ TAZMİNAT

  Özet: Dosya kapsamından, davalının avlanması yasak hayvanın tahnit edilmiş halini bulundurduğu hususunun çekişmesiz olduğu anlaşılmaktadır. Avlanması yasak hayvanın bulundurulması da yasaktır. Ayrıca davacı bu hayvanı hukuka uygun olarak edindiğini de ispat edememiştir. Şu durumda, mahkemece dosya kapsamına uygun olmayan gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
 • AKIL HASTASI OLAN EŞİN BU DURUMUNUN SAKLANMASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

  Özet: Davacı, eski eşinin ebeveynleri olan davalılardan, oğullarının akıl hastası olduğunu kendisinden sakladıkları ve evlilik süresince kendisine eziyet ettikleri gerekçesiyle maddi ve manevi tazminat talep etmiştir. Yerel mahkeme, sadece eziyet nedeniyle bir miktar manevi tazminata hükmetmiştir. Söz konusu olaylardan zarar görme derecesi göz önüne alındığında hükmedilen tazminat miktarı fazladır; kararın bu nedenle bozulması gerekir.
 • ŞİKAYET HAKKINDA SINIRIN AŞILDIĞI İDDİASIYLA MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

  Özet: Davalının işyerinde çalışan davacı, hırsızlık yaptığı şüphesiyle hakkında haksız olarak şikayette bulunduğunu iddia ettiği davalıdan manevi tazminat talep etmiştir. Davacının söz konusu hırsızlık olayıyla ilgisinin olmadığı anlaşılmış olsa da şikayet hakkının kullanılması için makul şüphe düzeyi yeterlidir. Bu suretle, şikayeti davacıya zarar vermek için yaptığı konusunda delil bulunmayan davalı, bu hakkını kullanırken sınırı aşmamıştır; tazminat talebinin tümüyle reddi gerekir.
 • ŞİKAYET HAKKININ HAK ARAMA HÜRRİYETİNİN SINIRLARINI AŞACAK ŞEKİLDE KULLANILMASI – MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

  Özet: Davalının işyerinde genel müdür olarak çalışan davacı, davalının kendisini, işyerine ait laptop, telefon ve içinde önemli bilgiler olan ajandayı teslim etmediği gerekçesiyle şikayet ettiğini, bu yüzden evinden polis zoruyla alındığını belirterek manevi tazminat talep etmiştir. Yapılan incelemede, davalının, davacının evden çalışmaya devam ettiğini bildiği halde davacıyı şikayet etmesinin hak arama hürriyetinin kötüye kullanılması olduğuna ve kişilik haklarına saldırı teşkil ettiğine karar verilmiştir.
 • CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA AİLENİN TAZMİNAT İSTEMİ

  Özet: Cinsel saldırı eylemine dayalı manevi tazminat isteminde bulunan davacılardan anne ve baba ile kardeşler ...un istemlerinin, haksız fiilin doğrudan zarar göreni olmadıkları şeklindeki gerekçe ile davalarının reddedilmesi, davalının eyleminin rızaya dayanmaması gözetildiğinde davacılar baba H..., anne S... yönünden kişilik haklarına saldırı oluşturacağı gerekçesiyle bozmayı gerektirmiştir.
 • YARALAMA NEDENİYLE HÜKMEDİLECEK TAZMİNATIN MİKTARI – MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ

  Özet: Tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Somut olayda; davalı basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralanmış, dosya arasındaki doktor raporunda yüzünde ve yanaklarda kızarıklık olduğu belirtilmiştir. Yaralanmanın şekli nazara alındığında hükmedilen manevi tazminat miktarı fazla olduğundan hüküm bozulmayı gerektirmiştir.