13. Daire

 • İDARİ PARA CEZASI KARARINA KARŞI İPTAL DAVASI

  Özet: Dava; davacı şirkete ait tesiste yapılan denetimde satışa sunulan motorinin tavan fiyatının ilan panosunda ilan edilmediğinden idarî para cezası verilmesine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun  19. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, bu maddenin yürürlüğe girdiği 11.04.2013 tarihinden sonra verilecek idarî para cezalarının, ön araştırma ve soruşturma aşamasının tamamlanmasından sonra Kurul tarafından karara bağlanması gerekirken, bu usule uyulmadan tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir. Danıştay 13. Dairesi 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının onanmasına karar vermiştir.
 • AKARYAKIT İSTASYONUNDA DAĞITICI DIŞINDAN YAKIT İKMALİ , İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ

  Özet: İdare Mahkemesi'nce; Petrol Piyasası Kanunu uyarınca, 11.04.2013 tarihinden sonra verilecek idarî para cezalarının, ön araştırma ve soruşturma aşamasının tamamlanmasından sonra Kurul tarafından karara bağlanması gerekirken, bu usule uyulmadan tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup, usul ve yasaya uygun hükmün onanması gerekmiştir.
 • 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU – KAMU İHALESİNDEN YASAKLILIK – MAHKEME TARAFINDAN SADECE YASAKLILIK İNCELEMESİ DEĞİL ADLİ MAKAMLAR NEZDİNDE DETAYLI ARAŞTIRMA YAPILMASI GEREKTİĞİ

  Özet: Davacının, ... Şti.'nin ortaklıkları ve pay hisseleri incelenerek haklarında kamu davası açılıp açılmadığının sorgulanmasının gerektiği, anılan şirketin sunduğu iş deneyim belgesinin sahibi olan firmanın (şirketin %60 hissesine sahip olan ...Şti.) yetki verdiği ve %65 payına sahip olan şirketin haklarında ihaleye fesat karıştırmaktan dolayı kamu davası açılmış olduğu ve davaların derdest olduğu iddialarıyla Kurum'a itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, Kurul'un yasaklılık sorgulama sistemi üzerinden yapılan sorgulamada ... Şti.'nin, bu şirketin %60 hissesine sahip olan ...Şti. ve yarısından fazla hissesine sahip ortağı ...'in ve birim fiyat teklif mektubunu imzalayan...'in kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadıkları ve haklarında açılmış kamu davası bulunmadığı gerekçesiyle başvurunun reddine karar verdiği görülmektedir. Kurul tarafından, davacının başvurusunda belirttiği şirketler ve ortakları hakkında kamu davası açılmış olup olmadığına ilişkin olarak gerekirse adli makamlarla yazışma yapılmak suretiyle kapsamlı bir inceleme yapılması gerekirken, sadece söz konusu şirketler ve mevcut ortakları için yasaklılık sorgulaması yapılarak eksik inceleme ile karar verildiği anlaşıldığından, dava konusu işlemin davacının 4. iddiasına yönelik kısmında hukuka uygunluk, bu iddia yönünden davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.
 • KAMU İHALE KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ – ŞİRKETLER VE ORTAKLARI HAKKINDA KAPSAMLI İNCELEME YAPILMASI GEREKTİĞİ

  Özet: Kurul tarafından, davacının başvurusunda belirttiği şirketler ve ortakları hakkında kamu davası açılmış olup olmadığına ilişkin olarak gerekirse adli makamlarla yazışma yapılmak suretiyle kapsamlı bir inceleme yapılması gerekirken, sadece söz konusu şirketler ve mevcut ortakları için yasaklılık sorgulaması yapılarak eksik inceleme ile karar verildiği anlaşıldığından, dava konusu işlemin davacının 4. iddiasına yönelik kısmında hukuka uygunluk, bu iddia yönünden davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.
 • BAŞVURU YOLLARI VE SÜRESİNİN USULÜNE UYGUN TEBLİĞ EDİLMEMESİ – KİK KARARI

  Özet: Dava konusu işlemle şikâyet üzerine alınan ihale komisyonu kararının farkına varıldığı tarihten itibaren on gün içinde doğrudan itirazen şikâyet başvurusunda bulunmadığı gerekçesiyle süre yönünden reddedildiği, ancak davacının başvuru usulüne yönelik olarak idarece yapılması gereken bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmediğinin anlaşılması karşısında, ihaleyi yapan idareye yönelik şikâyet başvurusunun reddi üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun esası hakkında bir karar verilmesi gerektiğinden, başvurunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.
 • KAMU KAYNAKLARININ VERİMLİ KULLANILMASI AMACIYLA İHALENİN İPTALİ – İHALEYE GİRMEK

  Özet: Davacı şirketin ihalede ekonomik en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, ancak aynı tarihte ihale yetkilisi tarafından ihalenin iptaline karar verildiği, kesinleşen ihale kararında iptal gerekçesi olarak “Çöp toplama, süpürme, park, bahçelerin temizlenmesi ve taşıma ihalesi, ihale yetkilisi tarafından teklifler arasındaki fiyat farklarının çok yüksek olmasından dolayı, kamu menfaati düşünülerek iptal edilmiştir.” ifadelerine yer verildiği, temel ilkeleri gözetmek zorunda olan idarenin, takdir yetkisini kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve kamu yararı çerçevesinde ihalenin iptali yolunda kullandığının anlaşıldığı, bu nedenle itirazen şikâyet başvurusunun reddi yolundaki dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
 • İHALENİN İPTALİ – LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN ANAHTAR TEKNİK PERSONEL GÖSTERİLMESİ

  Özet: Limited şirketlerde müdür olan ortakların anahtar teknik personel olarak gösterilmesi hâlinde bu kişilerin isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmayacağının belirtilmiş olması karşısında, teknik müdürün sınırlı da olsa şirketi temsile yetkili olduğu, bu konuda ilgili Yönetmelikte ayrım yapılmadığından söz konusu kişinin isteklinin bünyesinde çalışacağına dair belgenin aranmayacağı sonucuna varıldığı, davacı ortaklığın anahtar teknik personelle ilgili istenilen şartları yerine getirmiş olması nedeniyle, anılan ortaklığın değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.
 • YOL İHALESİNE KATILAN ŞİRKETİN TEKLİFİNİN KAMU İHALE KURUMU TARAFINDAN REDDEDİLMESİ – TEKLİFİ REDDEDİLEN ŞİRKETİN İHALEYE KONU GRUP İŞLER İÇİN İŞ DENEYİM BELGESİ SUNMADIĞI

  Özet: Uyuşmazlığın çözümünün teknik bilgiyi gerektirmesi nedeniyle bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verildiği; hazırlanan bilirkişi raporunda özetle; davacı şirket tarafından iş deneyimini tevsik için sunulan ve Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen belgede işin adının, "Bakırköy İlçe Hudutları Dahilinde Asfalt Kaplama, Yama, Yol Bordür ve Tretuar Yapım İşi" olduğunun; iş deneyim belgesine konu iş kapsamında, asfalt kazıma makinesi ile her cins kaplamanın kazınması, baca yükseltilmesi, baca temizliği, ızgara yükseltilmesi, ızgara temizliği, bordür sökülmesi, asfalt, parke ve beton yol sökülmesi, beton yol kırılması, asfalt yama işlerinin yapıldığı; uygulanan yapı tekniği bakımından bakım ve onarım işi olduğu; dolayısıyla iş deneyim belgesine konu işin A/I grubu işler kapsamında değerlendirilemeyeceği; A/V grubu kapsamında değerlendirilebilmesi için ise alt yapı ve üst yapı işlerini içeren karayolu işi olması gerektiği; iş deneyim belgesine konu işin sadece üst yapı işini içermesi nedeniyle A/V grubu işler kapsamında da değerlendirilemeyeceğinin belirtildiği; bu durumda; davacı şirket tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin, A/I grubu işler kapsamında olmadığı; A/V grubu işler kapsamında değerlendirilebilmesi için alt yapı üst yapı işlerini içeren karayolu işi olması gerektiği; iş bitirme belgesine konu iş karayolu alt yapı işlerini kapsamadığından iş bitirme belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı; davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığından kararın onanması gerekmiştir.
 • İDARE MAHKEMELERİNİN KARARLARINA KARŞI 30 GÜN İÇİNDE TEMYİZ TALEBİNDE BULUNULMASI GEREKTİĞİ

  Özet: Dosyanın incelenmesinden; temyizen incelenerek bozulması istenen mahkeme kararının davacıya 26.02.2016 tarihinde tebliğ edildiği, bu karara karşı en geç 28.03.2016 tarihine kadar temyiz isteminde bulunulması gerekirken, 29.03.2016 tarihinde Ankara 11. İdare Mahkemesi kayıtlarına giren dilekçe ile temyiz isteminde bulunulduğu anlaşıldığından, süre aşımı nedeniyle temyiz isteminin incelenmesine yasal olanak bulunmamaktadır. Açıklanan nedenle; temyiz isteminin süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesi gerekir.