1. Anasayfa
  2. Limited şirket
  • HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİ – ZAMANAŞIMI SÜRESİ – 5 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE – LİMİTED ŞİRKETLERİN HİSSE DEVİRLERİ

    Özet: Hisse devir sözleşmeleri pay defterine 31.1.2008 tarihinde tescil edildiğinden, dava konusu olayda 5 yıllık zamanaşımı süresi geçmediği gibi mahkemenin kabulü gibi hile iddiası bakımından 1 yıllık hak düşürücü süre geçmeden dava açılmıştır. Bu itibarla, mahkemece işin esasına girilerek karar verilmesi doğru olduğundan davalılar vekilinin bu yana ilişkin karar düzeltme isteminin kabulü ile kaldırılmasına, davalılar vekilinin bozma ilamı (3) nolu bendindeki henüz incelenmesine geçilmeyen temyiz itirazlarının incelenmesine karar vermek gerekmiştir.
  • İHALENİN İPTALİ – LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN ANAHTAR TEKNİK PERSONEL GÖSTERİLMESİ

    Özet: Limited şirketlerde müdür olan ortakların anahtar teknik personel olarak gösterilmesi hâlinde bu kişilerin isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmayacağının belirtilmiş olması karşısında, teknik müdürün sınırlı da olsa şirketi temsile yetkili olduğu, bu konuda ilgili Yönetmelikte ayrım yapılmadığından söz konusu kişinin isteklinin bünyesinde çalışacağına dair belgenin aranmayacağı sonucuna varıldığı, davacı ortaklığın anahtar teknik personelle ilgili istenilen şartları yerine getirmiş olması nedeniyle, anılan ortaklığın değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.
  • LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ AMME ALACAKLARINA KARŞI SORUMLULUĞU

    Özet: Kamu borcundan dolayı ortakların sorumluluğu, belli koşulların varlığında sermaye miktarı ile değil, sermaye paylan oranında olup, davacı ortağın ödediğini iddia ettiği bu kalemlere ilişkin borcun tamamının amme alacağı olup olmadığı, borcun kaynaklan, ödemeler anındaki limited şirketin mali durumu, aktif ve pasifleri, uyuşmazlık konusu borçların ödendikleri tarihlerde borçların asıl muhatabı şirketten tahsil imkanı olup olmadığı, davacının bu borçlan hangi koşullarda ödediği, dava hakkı ve rücu koşullarının bulunup bulunmadığı üzerinde hiç durulmamıştır. O halde, mahkemece yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde araştırma yapılması, gerektiğinde şirket kayıtlarında bilirkişi incelemesi yaptırılması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde eksik incelemeyle hüküm tesisi doğru bulunmamıştır.