1. Anasayfa
 2. Avukatlık ücreti
 • TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ AÇILMASI – ÖN KOŞUL OLARAK DAHA ÖNCE AÇILMIŞ VE KESİNLEŞMİŞ BİR KARARIN OLMASI GEREKLİ – DAVANIN REDDİ DURUMUNDA AVUKATIN MAKTU VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİNE

  Özet: Davacı alacaklı vekili, borçlu davalı hakkında takip başlatıldığını, alacağı karşılayacak mal varlığı bulunmadığı ve hakkındaki takipleri sonuçsuz bırakmak için davaya konu araç ve taşınmazlarını diğer davalılara devrettiğinden bu devirlere dair tasarrufun iptaline karar verilmesini istemiştir. Tasarrufun iptali davalarının görülebilmesi için diğer dava koşullarının yanında geçerli ve kesinleşmiş bir takibin varlığı da ön koşul olup, dava geçerli bir takibin olmadığından bahisle reddedildiğine göre Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 7/2. maddesi gereğince maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde nispi vekalet ücretine hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirir nitelikte görülmediğinden, 6100 Sayılı HMK'nın geçiçi 3/2 maddesi delaletiyle 1086 Sayılı HUMK'un 438/7 maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanması gerekmiştir.
 • İCRA TAKİBİ – AVUKATLIK ÜCRETİ – VEKALET ÜCRETİ – ALACAKLI TAKİBİNİN İPTALİ

  Özet: Kötü niyetli olmasa da alacaklı tarafından yasadaki boşluktan yararlanılarak bir ilamdaki haklar için ayrı ayrı takip başlatılarak sebepsiz zenginleşmeye neden olacak şekilde fazladan avukatlık ücreti talep edilmesi hakkın kötüye kullanılmasıdır ve hukuk düzeni tarafından korunamaz. Mahkemece davalı alacaklının takibinin iptaline, davalı alacaklının alacaklarına ilişkin taleplerinin aynı icra müdürlüğünün takip üzerinden devamına şeklinde karar oluşturulmuştur. Mahkemece taleple bağlı kalınarak takibin iptali ile yetinilmesi gerekirken davalının alacaklarına ilişkin taleplerinin devamına karar verilmiş olması doğru değil ise de, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması yoluna gidilmiştir.
 • AVUKATIN TAKİP ETTİĞİ İŞİN AKIBETİNİ BEKLEMEDEN ÜCRET TALEP ETMESİ – AVUKATIN HAKLI SEBEPLE AZLİ

  Özet: Davacı avukat, vekalet akdi devam ederken, takip ettiği icra dosyasının akıbetini ve sonuçlanmasını beklemeden gönderdiği ihtar ile aralarındaki yazılı sözleşme ile kararlaştırılan ücretten çok daha fahiş vekalet ücreti talep ederek aralarındaki vekalet akdinin esaslı unsurlarını ihlal etmiştir. Bu nedenle davalıların savunmasında belirttiği gibi davacıyı azletmesi, haklıdır.
 • AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ UYARINCA SANIK YARARINA MAKTU AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ – UYAP’TAN TEMYİZ DİLEKÇESİNİN GÖNDERİLDİĞİ TARİHTE TEMYİZ EDİLMİŞ SAYILACAĞI

  Özet: Sanık müdafiinin temyiz dilekçesini UYAP ortamında 23.05.2014 tarihinde sunduğu ve aynı tarihte evrakın UYAP ortamında onaylandığının anlaşılması karşısında tebliğnamedeki düşünceye iştirak edilmemiştir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 13/5 maddesi uyarınca, kendisini vekille temsil ettirip beraat eden sanık yararına maktu avukatlık ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi bozmayı gerektirmiştir.
 • VEKALET ÜCRETİ – BOZMAYA UYMA – USULÜ MÜKTESEP HAK – KARŞI TARAFIN VEKALET ÜCRETİ

  Özet: Dava, alacak istemidir. Hükmüne uyulan bozma ilamında açıkça belirtildiği gibi davacı avukatın davalı müvekkilinden müvekkilin avukata ödemesi gereken vekalet ücreti ile karşı tarafa yükletilecek vekalet ücretini talep edebileceği belirtilmiştir. Bozmaya uyularak usulu müktesep hak oluşmuştur. Mahkemece davacı avukata müvekkil vekalet ücreti verilmiş, Avukatlık Kanunu 164 /son maddesi uyarınca hasıma tahsili gereken vekalet ücreti hakkında hüküm kurulmamıştır. Bu hususun gözardı edilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
 • BİRİKMİŞ NAFAKA ALACAĞI İCRA TAKİBİ – AVUKATLIK ÜCRETİ HESAPLAMASI

  Özet: Borçlu aleyhine yapılan takipte tahsili istenen birikmiş nafaka alacağıdır. ihtilafın nafaka alacağı nedeniyle başlatılan icra takibinde yapılan hukuki yardımdan kaynaklı olduğu  icra vekalet ücretinin hesap edileceğinin kabulü ile şikayetin reddi yönünde hüküm kurulması doğru değildir.
 • SÜRESİNDE SAVUNMA VERMEYEN İDARE VEKİLİNİN VEKALET ÜCRETİNE HAK KAZANAMAYACAĞI – HUKUKİ YARDIM – AVUKATLIK ÜCRETİ – İDARE VEKİLİNİN SÜRESİNDE CEVAP VERMEMESİ

  Özet: Avukatın, hukuki yardımının karşılığı olan avukatlık ücretini almaya hak kazanabilmesi için, hukuki yardım olarak nitelendirilen hizmetini, yasa ile belirlenen süre içinde yerine getirmesi gerekmektedir. dava dilekçesinin usulüne uygun olarak davalı idareye tebliğ edildiği, ancak savunmanın davalı idare vekili avukat tarafından otuz günlük cevap verme süresinden sonra yapıldığı; Mahkeme kararının "Savunmanın Özeti" kısmında da, savunmanın süresinde verilmediğinin belirtildiği anlaşılmaktadır. süresinde savunma vermeyen davalı idare vekilinin davanın reddedilmesinde, müvekkili olan idareye herhangi bir hukuki yardımının bulunmadığı açık olup; davalı idare vekili lehine vekalet ücretine hükmedilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
 • HAKLI OLARAK İSTİFA EDEN AVUKATIN VEKALET ÜCRETİNE HAK KAZANACAĞI

  Özet: Haksız olarak işi bırakan, vekaletten istifa eden avukat, ücrete hak kazanamadığı gibi, aksine bir hüküm mevcut değilse aldığı peşin ücretleri, kullanmadığı masraf avanslarını da iş sahibine iade etmek zorundadır. Bu açıklamalardan sonra dava konusu olaya bakılacak olursa; davacı vekalet ücreti ve yaptığı masrafların ödenmediği gerekçesi ile istifa etmiştir. Bu sebeple istifası haklı olup davacı, tahsil edilmese dahi karşı yan vekalet ücretine hak kazanmıştır. Hal böyle iken, mahkemece karşı yan vekalet ücreti yönünden de kabul kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
 • AVUKATLIK ÜCRETİNİN KARŞI TARAFTAN TAZMİNİ TALEBİ – YARGILAMA GİDERLERİNİN AYRI DAVA KONUSU YAPILAMAYACAĞI

  Vekâlet ücreti yargılama giderlerinden olup, ilgisi bulunduğu asıl dava veya takipte hüküm altına alınır. Asıl davanın kesinleşmesinden sonra o davaya ilişkin yargılama giderleri ayrı bir dava konusu yapılamaz. Davacının kendi vekili ile yaptığı ve sadece akdeden tarafları bağlayan nitelikteki ücret sözleşmesi uyarınca ödenmesi kararlaştırılan bedel ile vekâletname giderinden eldeki tazminat davasında davalının sorumlu tutulması doğru değildir.